پروفایل

محتوای صفحه اصلی

برای تولید زغال لیمو، اصلا نیازی به عجله نیست اول ازکارگاه مادیدن کرده وازکیفبیت زغال مااطمینان حاصل فرمایید،  درصورت تمایل باهزینه برابربایک دهم دیگرهمکاران ازصفرتاصدخط راه اندازی کارگاه خودرابمابسپارید، تاباکمترین سرمایه صاحب شغلی پردرآمدشوید با صددرصد تضمین کیفیت تولید، 09104513233 صوفی (شرکت زغال مرکزی) 

 |