گردونه ی Reza زغال مركزي
Reza (پست)

کوره تمام اتوماتیک تولید ذغال لیمو

باسلام ... دوستانی که برای پخت ذغال لیموباکوره صنعتی نیازبه کمک داریدمیتوانی باکارشناسان مامشورت کرده و دستو پخت ذغال لیموسیب اوکالیپتوس بلوط وغیره روازمادریافت کنید.09104513266 بیشتر ..
Reza (محصول)

خریدوفروش ذغال لیموکبابی طاق فشرده

باسلام ...دوستانی که برای خریدذغال لیمواحتیاج به بهترین ذغال دارندمیتوانندبرای دریافت نمونه وخریدباراصلی حظوراتشریف اورده ودرخدمت شماباشیم.09104513233بیشتر ...
Reza (محصول)

کوره گردودایره مخصوص تولیدذغال قلیانی لیمو کبابی

زغال مرکزی 09104513233: باسلام.... دوستان عزیز درجریان هستیدکه متاسفانه چندوقتی است که بقدری کوره فروش درکشورزیادشده که درنتیجه نوددرصداین کوره هامن دراوردی وفاقدکارایی درزمینه تولیدذغال قلیانی میباشند،دوستان درخواست عاجزانه ازهمه کسانی که جدیداتصمیم به خریدکوره وراه اندازی بیشتر ...
Reza (محصول)

فرق تولید ذغال لیمو باکوره صنعتی وروش سنتی لاخولی

زغال مرکزی 09104513233: باسلام..... دوستان فرق تولید ذغال لیمو باروش سنتی باکوره صنعتی دراین است که شمادرتولیدذغال سنتی یاهمان لاخولی بخاطرسحل انگاری کارگرامکان جاانداختن ذغال درکوره وجوددارددرنتیجه پرت وسوختن وازبین رفتن ذغال تاحدزیادی بالاترازذغال کوره صنعتی است.فرق دوم درکیبیشتر ...
Reza (پست)

خاکه ذغال مخصوص تولیدذغال فشرده قالبی چینی بیریکت بامبو

زغال مرکزی 09104513233: باسلام:: فروش انواع خاکه زغالهای مختلف مخصوص تولید زغال.فشرده. بیریکت،وقالبی بصورت شسته شده و معمولی بسته به نیاز شما دوستان برای دریافت نمونه و قیمت لطفا تماس بگیرید ۰۹۱۰۴۵۱۳۲۳۳زغال مرکزی.. بیشتر ..
Reza (پست)

اطلاعات دقیق درباره خریده کوره صنعتی ذغال لیمو

زغال مرکزی 09104513233: دوستان عزیزی که اخیرادرفکرراه اندازی کارگاه تولیدزغال وخریدکوره صنعتی هستند.چندمطلب راحتمادرنظربگیرید اول...تااونجایی که بنده اطلاع دارم متاسفانه افرادی در ساخت وفروش کوره جدیدافعالیت میکنندکه خودشان از خریدکوره ضررهای زیادی دیده اندوطرزفکرشان این ا بیشتر ..
Reza (پست)

فرق تولید ذغال لیمو باکوره صنعتی باروش سنتی جهرم لاخولی باشلتوک برنج

زغال مرکزی 09104513233: باسلام..... دوستان فرق تولید ذغال لیمو باروش سنتی باکوره صنعتی دراین است که شمادرتولیدذغال سنتی یاهمان لاخولی بخاطرسحل انگاری کارگرامکان جاانداختن ذغال درکوره وجوددارددرنتیجه پرت وسوختن وازبین رفتن ذغال تاحدزیادی بالاترازذغال کوره صنعتی است.فرق دوم درکی بیشتر ..
Reza (محصول)

طریقه ساخت کوره صنعتی مخصوص تولیدذغال لیموقلیانی

باسلام دوستانی که دنبال کوره صنعتی ذغال لیمو بدون دود میگردندوقیمت کوره ومراحل تولیدذغال لیموقلیانی ودرجه حرارتهای کوره صنعتی مخصوص تولیدذغال رابلدنیستندمیتوانندازماکمک بگیرید 09104513233بیشتر ...
Reza (محصول)

ساخت کوره صنعتی القایی مخصوص تولیدذغال لیموقلیانی

زغال مرکزی 09104513233: سلام:: ساخت کوره جدید القایی مخصوص تولید زغال لیمو قلیانی وویژه مجلسی.... دوستان تفاوت کوره صنعتی معمولی و القایی در مصرف سوخت موردنیازان است،معمولا در کوره های صنعتی معمولی ازسوخت فسیلی استفاده میشود که طبیعتاالودگی مختصری دارد ولی درکوره های القایی ازبیشتر ...
Reza (محصول)

خرید فروش شلتوک برنج سبوس برنج مخصوص تولیدذغال لیم

زغال مرکزی 09104513233: سلام:: فروش انواع شلتوک یاسبوس برنج مخصوص تولید انواع زغال لاخولی یاهمان سنتی جهرم.زیرقیمت بازار تحویل فوری درب کارگاه، دوستان هردونمونه شلتوک دوکوب ودرشت بسته به نیازشماموجودمیباشد،، دوستان عزیز برای دریافت قیمت روزوثبت سفارش لطفا بااین شماره تلفن بیشتر ...
Reza (محصول)

آموزش تولیدذغال بروش سنتی‌ جهرم باشلتوک برنج

زغال مرکزی 09104513233: سلام:: آموزش وراه اندازی ازصفرتاصد کارگاه تولید زغال بروش سنتی یالاخولی جهرم بااستفاده ازسوخت شلتوک برنج... دوستانی که به هر دلیلی برای خرید کوره صنعتی ما مشکل دارند میتوانند برای راه اندازی کارگاه تولیدی ذغال خودازروش سنتی استفاده کنند،دوستان برای آموبیشتر ...

 |